Çingdaoda kiçijik dogan, bütin internetde wideo ot ýakýan protez aýaklaryny geýýär! Bu söweş ruhy!

Recentlyakynda,

Çingdaoda kiçijik dogan, bütin internetde wideo ot ýakýan protez aýaklaryny geýýär! Bu söweş ruhy!

18-nji maýda

Çingdao sport mekdebinde

Protez aýagy bolan adam beýlekiler bilen ylgaýar Ol Li MAO da

1988-nji ýylda doglan Li Maoda aslynda çagalykdan sporty halaýan, esasanam ylgamakda ökde adamdy. 2009-njy ýylda Li sebäpli sag aýagy awariýa sebäpli iki ýarym sagatlap gaýyk gämisiniň mikserine çekildi we ony halas etmek üçin ýol ýokdy. Döwülen sag aýagynyň öňdäki dişli asylandygyny gördi

Keselhanadan halas edilenden soň Li MAO-nyň jany halas edildi, ýöne sag aýagyny hemişelik ýitirdi

Li, iň pes nokadynda hassahanada aýalyna ideg eden daýysynyň özüne ýene umyt berendigini aýtdy. “Şeýle hem ol amputantdyr, ýöne protez aýagyny geýenden soň diňe özüne ideg edip bilmän, syrkaw aýalyna hem ideg edip biler. Ol muny edip biler, menem edip bilerin ". Uly Li Mao aýtdy

Protez geýiň we ýene duruň

Li MAO ýöremekden däli bolup, agzyndan başga adaty adama meňzeýär

Saglyk ýagdaýy sebäpli, Pekindäki protez gol zawodynyň eýesi tarapyndan maýyp sport topary bilen tanyşdy we maýyplar üçin oturgyç bilen feýting bilen meşgullandy.

Soň bolsa sport protezi bilen gatnaşyga girdi

Galyberse-de, bu onuň öz aýagy däl, diňe türgenleşigiň agyrysyny bilýär, Li MAO: "Protez aýak ýüküniň hereketi oňaýsyz bolany üçin, käwagt tomus derini, derini siňdiren derini döwýär" -diýdi.

Zähmet çekýänlere Hudaý sylag berýär. 2014-nji ýylyň aprelinde Li Mauda maýyplar üçin ýeňil atletika boýunça milli çempionatda 100 metr we 200 metr aralyga ylgamakda altyn MEDALS gazandy. 2015-nji ýylyň sentýabr aýynda T42 synpynyň 200 metrlik ýaryşynda ýene-de altyn medal gazandy we täze milli rekord goýdy

Li: "Protez agzasyna bedeniňiziň bir bölegi hökmünde serediň" -diýdi. “Muny protez agzalar diýip pikir etmäň we akyl basyşyny almaň. Maýyplyk esasy zat däl, akyl taýdan kemçilik hakyky maýyplykdyr. ”

Mümkin däl zady ýeňmek üçin ylgaýan abraýly söweşiji

Oňa başam barmagyňyzy beriň!

r


Iş wagty: Awgust-26-2021