Chula Vista-dan 10 ýaşly amputant täze protez ylgaýan aýagyny almagy gutlaýar

img1.cache.netease

Fiziki taýdan kynçylyk çekýän onlarça türgen maşk etmek üçin täze mümkinçiliklere eýe boldy. “Challenge” sport gaznasy şenbe güni irden Mission aýlagynda işleýän klinikany kabul etdi. Aghli ýaşdaky türgenler bar. Köpüsi el-aýaklaryny kesen ýa-da fiziki taýdan kemis bolan çagalar.

Şenbe güni klinika ilkinji gezek Çula Vistadan 10 ýaşly ahunus Villamile täze protez ylgaýan aýagyny görkezdi. Protez, “Challenge Atlet” gaznasynyň granty arkaly tölenildi.
Täze protezini alandan birnäçe minut soň, ahunus we üç dogany otda ylgaýardylar.
“Hakykatdanam syrkawlandygy sebäpli bedeni septiki sarsgynlara sezewar boldy. Organlary şowsuzlyga uçrady we bize henizem 10% diri galmak mümkinçiliginiň bardygyny aýtdylar "-diýip, Jonyň ejesi Roda Villamir aýtdy.
Ahunus doganynyň süňk ýiliginiň göçürilmeginden aman galdy, ýöne bu kesel Jonyň aýagynda süňk dokumalaryny öldürdi.
“Ahunus ýaňy jiu-jitsu ýaryşyna gatnaşdy. Düşünemzok. Sagdyn. Nädip beýle syrkawlap biler? "- diýip, Roda Villamir aýtdy.
Ahunusyň ene-atasy kesilen senesini kesgitlemekde ikirjiňlenýärdiler. Operasiýanyň senesini bellemek üçin ene-atasyny itusunus itekledi.
“Ol muny doglan gününde isleýär. Muny doganynyň doglan gününde almak isleýär. Bolup biljek iň gowusy bolmagy üçin muny etmek isleýär "-diýdi.
Täze protez almakdan başga-da, nädip ylgamak we ýöremek barada görkezmeler hem aldy. “Çekeleşikli türgenler gaznasy” köp adama aýak basmaga kömek etdi. Bu ätiýaçlandyryş bilen üpjün edilmeýän bir zat we onuň bahasy ABŞ-nyň 15,000-den 30,000 ABŞ dollary aralygynda bolup biler.
“Çagalaryň köpüsi diňe ylgamak isleýär. Görüp bilýärsiň. Etjek bolýan zatlarynyň hemmesi daşary çykmak we işjeň bolmak, biz isleýän tizliginde we tizliginde işjeňleşmegiň ýollaryny hödürlemek isleýäris "-diýip, gaznanyň taslamanyň direktory bäsdeş Said Trawis Riks aýtdy.
Keseli sebäpli ahunusyň beýleki aýagy kesilip bilner. Häzirlikçe, iň agyr şikesleriňem ony haýallaşdyryp bilmejekdigini görkezdi.


Iş wagty: 11-2021-nji noýabr