Aýak proteziniň ortozyny guranyňyzda nämä üns bermeli?

Emeli agzalaryň döremegi amputlar üçin bagtly zat, durmuşyň köp meselelerini çözmäge kömek edýär. Zhongkang protezleri we ortopediki enjamlar, adamlara emeli elleri gurandan soň maýyplar oturgyjynda oturmagyň zerur däldigini we dogry reabilitasiýa okuwlaryndan soň özbaşdak ýöräp biljekdigini görkezýär. Şonuň üçin amputlar üçin laýyk protez gurmak gaty möhümdir, protez geýilende üns berilmeli köp meseleler hem bar. Protez geýmekde kynçylyk ýüze çykansoň, köküň ýene-de agyrmazlygy üçin Zhongkang protezini bejeriş merkezine wagtynda ýüz tutmalydyrys. Ondan soň, Zhongkang protezi we ortoz, aýak protezini we ortozyny guranda hassalaryň üns bermeli meseleleri barada size habar berer.

2. Näsaglar protez kabul ediş boşlugynyň uýgunlaşmagyna üns bermelidirler

Näsaglar elmydama deriniň reňkine we aýak göterýän boşlukdaky iliak bagynyň agyrlyk böleginiň zeperlenmegine üns bermelidirler. Aç-açan agyry we deriniň adatdan daşary gyzarmagy bar bolsa, kabul ediji boşlugy derrew bejermeli, ýogsam derä uly zyýan ýetirer. Buduň özüne çekiji boşlugynyň aşaky ujunda boşluk bar, bu köplenç köküň ujundaky deriniň gaty we gara bolmagyna sebäp bolýar. Bu ýagdaýda deriniň zeperlenmegini gowulandyrmak üçin galan agzalara we açylýan boşluga düýpli degmeli.

3, protez agzalarynyň galyndy agzalarynyň ýelmeşme yzy

Deriniň aýagynyň süňküne birikdirilendigi, sütüniň üstündäki yzyň bolsa süňküň üstünde durýandygy sebäpli, deriniň aňsatlyk bilen gyrylmagy we yzynyň dyrnagy bolar we ýaranyň bejergisi gaty kyn. Bu nukdaýnazardan boşlugyň uýgunlaşmagyna, ýumşak gyrymsy agaçlarda ulanylýan materiallara üns berilmelidir, deriniň has gowy hereket etmegi üçin käwagt ýönekeý plastik operasiýa we deri grafalary zerurdyr.


Iş wagty: Iýun-03-2019