Çagalar üçin

 • Prosthetics For Kids Artifical limbs part

  Çagalar üçin protezler Artifiki agzalar bölegi

  Üstünlik :
  1-Biziň kompaniýamyz 10 ýyldan gowrak wagt bäri dürli görnüşli protez we ortotika önümlerini üpjün ediji bolup durýar. Özümiziň guýma zawodymyz, CNC Machine zawody, Assemble ussahanasy we Tehnologiýa gözleg we ösüş merkezi bar, şonuň üçin çykdajylaryň bahasyna gaty gowy gözegçilik edip bileris! Şonuň üçin size iň gowy hilli, iň gowy baha we satuwdan soň iň gowy hyzmat berip bileris
  2-Önümlerimiziň hili kepillendirilýär. Bularyň hemmesi CE, ISO we Hytaý önümlerini eksport etmek üçin şahadatnamasy bilen.
  3- Bahasy beýleki bäsdeşlerden ortaça 10% ~ 20% arzan.
  4- Uly inwentar, sargydyňyzy derrew ibermäge mümkinçilik berýär
  5- Işgärlerimiziň hemmesi başarnykly we hünärmen. Size gyssagly sypaýyçylyk hyzmatyny hödürläp bilerler.
  6- Bütin dünýäde iberýäris.

  5d6905ff