Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Logotipi önümlere çap edip bilerinmi?

hawa, logotip lazer bilen çap edilýär, ýöne mukdary 50pc-den köp bolmagy şerti bilen.

Katalogy nädip alyp bilerin?

Katalog almak üçin maňa e-poçta ýa-da whatsapp iberip bilersiňiz, ýa-da katalogy wensite menýusyndan göçürip alyp bilersiňiz.

Gowşuryş wagtyňyz näçe?

Adatça iberişi 2 -5 günden soň düzeris.

Getirmegiň şertleri näme?

EXW, FOB, CIF we ş.m. kabul edýäris. Siz üçin iň amatly we täsirli birini saýlap bilersiňiz.

Haryt alnandan soň hil ýa-da mukdar meselesini tapsak näme edip bileris?

Haýyş, bize suratlar we wideo subutnamalary iberiň, problemalary tassyklamak üçin 24 sagadyň dowamynda kanagatlanarly çözgüt taparys.

Haryt kepilligi näme?

Materiallarymyza we ussatlygymyza kepillik berýäris. Biziň borjumyz, önümlerimizden kanagatlanmakdyr. Kepillik ýa-da ýok, müşderileriň ähli meselelerini her kimiň islegine görä çözmek we çözmek biziň kompaniýamyzyň medeniýetidir

Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?

Hawa, elmydama ýokary hilli eksport gaplamalaryny ulanýarys. Şeýle hem, howply harytlar üçin ýöriteleşdirilen gaplamalary we temperatura duýgur zatlar üçin sowuk saklaýjy iberijileri ulanýarys. Hünärmen gaplama we standart däl gaplama talaplary goşmaça töleg alyp biler.

Eltip bermek üçin tölegler nähili?

Eltip bermek bahasy, harytlary saýlamagyňyza baglydyr. “Express” adatça iň çalt, ýöne iň gymmat usuldyr. Deňiz ýoly bilen köp mukdarda iň oňat çözgüt. Takyk ýük nyrhlary, diňe mukdary, agramy we ýolunyň jikme-jikliklerini bilsek size berip bileris. Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?